Acasa | Contact   


UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE
Programul de master:
TRADUCERE SI COMUNICARE
ÎN CONTEXT INTERCULTURAL        Oferta acestui program raspunde cererii de absolventi specializati în domeniul traducerilor literare si specializate si al comunicarii interculturale care se manifesta pe piata muncii, într-o perioada marcata de schimbarile provocate de procesul de globalizare si de programele de dezvoltare durabila care impun masuri transfrontaliere de cooperare a diferitelor regiuni ale globului.
       Cerinta de specialiati în Traduceri specializate si comunicare interculturala este specifica perioadei actuale, caracterizata de transferuri culturale la nivel social si economic, sustinute în plan global si de plurilingvismul realitatilor societatii contemporane, în timp ce multilingvismul diferitelor comunitati profesionale impune o intensa activitate de traducere pentru redarea diversitatii culturale, dar si de interactiune în variate situatii de comunicare.
       Scurta prezentare a programului de studiu:
       Limbile din cadrul programului de licenta avute în vedere sunt germana, franceza, spaniola si japoneza. Programul de studii universitare de master propus corespunde asadar domeniului de licenta acreditat (Limba si literatura), dar adauga acestui profil o componenta de specializare si una complementara.
       Prima directie are în vedere aspectul transferului traductiv în context profesional, fapt ce implica competente atât de natura lingvistica – o buna cunoastere a limbilor sursa si tinta – cât si de naturs extralingvistica – situatie de comunicare specifica, norme, cunoastere despre lume – , traducatorul profesionist fiind un mediator intercultural. Formarea abilitatilor de transfer implica un tip de cunoastere, anumite metode si tehnici care nu au facut obiectul predarii explicite pe parcursul studiilor universitare de licenta. Astfel înca de la primul curs, Principii de traductologie, masteranzii vor face cunostinta cu diferitele abordari teoretice si modele cu orientare lingvistica, functionala, textuala care definesc traducerea ca proces de comunicare. De acuratetea elaborarii traducerii se vor ocupa cele doua cursuri – Structuri lingvistice si stilistice si Metode si tehnici de traducere – , care le vor pune la îndemâna masteranzilor toate instrumentele lexicale, sintactice, sistemice, culturale necesare. Traducerea specializata si implicit limbajele de specialitate reprezinta o provocare lingvistica, dar si culturala. În acest sens programul de studii de master vine în întâmpinarea masteranzilor cu un curs de Terminologie specializata, în care vor fi consolidate cunostintele teoretice si practice cu privire la elaborarea de fise si baze de date terminologice si la modalitatea de standardizare a termenilor specifici unui domeniu. Pentru o buna întelegere si interpretare lingvistica si culturala a textului, cursul de Lingvistica textului se va ocupa cu tipurile de texte si caracteristicile acestor. Partea aplicativa a activitatii de traducere se regaseste în cursurile de traducere, care sunt o componenta constanta a planului de învatamânt. La baza definirii cursului sta tipul de text, distinctia facându-se între textul literar (Traducerea textului literar si de presa) si cel specializat, unde factorul de selectie a fost impactul domeniului de specialitate în realitatea profesionala (Traducerea textelor specializate: textul economic, juridic si administrativ, Traducerea textelor specializate: textul medical si stiintific, Traducerea textelor specializate: textul politic, diplomatic si tehnic). Tehnologia digitala este de asemenea o componenta tot mai evidenta în activitatea de traducere, piata de specialitate fiind din ce în ce mai activa în acest sens, de aceea le propunem masteranzilor, în cadrul cursului Traducere asistata de calculator, familiarizarea cu soft-urile care acceseaza memoria de traducere, ca instrument ajutator în procesul de traducere.
       A doua directie are ca obiect comunicarea, în general, si comunicarea interculturala, în special. Comunicarea în general, ca o forma specifica a interactiunii umane, este abordata într-un spectru amplu, de la teoria actelor de vorbire în cursul de Pragmalingvistica, care face delimitarea teoretica între pragmatica si celelalte discipline lingvistice, pâna la aspectele concrete ale discursului: organizare, structuri specifice, strategii de gestionare a dialogului, mecanisme de reparare a conversatiei, situatii de comunicare interculturala, care se regasesc în cursul de Analiza discursului. Cursul Comunicare si interactiune în spatiul multicultural muta accentul pe atributul interculturalitatii. Comunicarea interculturala este înseleasa ca o forma de interactiune între actori care apartin unor culturi diferite. Comunicarea si cultura sunt vazute într-o relatie de interdependenta reciproca: comunicarea produce cultura care la rândul ei este premisa comunicarii. Actiunea comunicativa în diferitele ei forme de concretizare în context intercultural este obiectul cursului Comunicarea cotidiana si comunicarea în spa?iul profesional. Formarea si dezvoltarea competentei de comunicare interculturala este foarte complexa si presupune o abordare multi-dimensionala. Acest demers si-l propune cursul Competente de comunicare interculturala care aduce în prim plan componentele cognitive, afective si actionale ale acestei competente. Cursul are de altfel ca obiectiv formarea unui utilizator de limba straina cu competente interculturale, multiculturale si transculturale având în vedere trei aspecte: constiinta interculturala, sensibilitatea interculturala si comportamentul intercultural.
       Programul de studii universitare de master Traducere si comunicare in context intercultural isi propune sa formeze competentele specifice unui traducator profesionist si ale unui comunicator intercultural competent, care decurg din buna cunoastere a limbii tinta, din familiarizarea cu limbajele specializate si cu formele discursive specifice situatiilor de comunicare interculturala.
       Programul de Traducere si comunicare in context intercultural este un masterat de tip profesional si se adreseaza absolventilor de licenta intr-o specializare din domeniile: filologie, stiinte economice, stiinte juridice, stiinte administrative, stiintele comunicarii, relatii internationale si studii europene, stiinte politice. Pentru absolventii tuturor programelor de studii universitare de licenta accesul este conditionat de cunoasterea limbii straine tinta (germana, franceza, italiana, spaniola, araba sau japoneza) la nivelul B2+ conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi: Invatare, Predare, Evaluare (CECRL).
       Perspectivele profesionale pentru absolventii acestui program de studii universitare de master sunt deosebit de vaste, astfel, in nomenclatorul ocupatiilor din Romania, grupele de ocupatii pentru care se califica masterandul care urmeaza programul universitar de studii de master Traducere si comunicare in context intercultural sunt cele din subgrupa majora 2.4, indeosebi ocupatiile din Grupa minora 2.4.4 «Specialisti in stiinte economice, sociale si umaniste», in mod specific: lingvisti, traducatori si interpreti (2444), cu ocupatia componenta: traducator (244406). Si alte profesiuni din nomenclatorul actual implica activitate de traducere, de comunicare in limba straina si cunostinte temeinice despre aspectele culturale si socio-politice : filolog, interpret, interpret de relatii diplomatice, referent literar, secretar literar (244401-05), corector (245103), corespondent special/radio/presa (245104-6), lector de presa/editura/scenarii (245110), redactor (245113), sef agentie publicitate (245120), translator emisie (245122). La acestea se mai pot adauga conform COR: asistent de cercetare in filologie (264315), comentator publicist (264201), documentarist (studii superioare) (262203), editorialist (264207), referent difuzare carte (262204), referent relatii externe (242215).
       Vă asteptăm!
Pentru informatii suplimentare:
BUCURESTI SPLAIUL UNIRII NR.176 SECTOR 4
TEL. 021.330.79.00;; FAX 021.330.87.74
Tel.direct: 021.3308720

 


-->
ACCES RAPID:

 

LINKURI UTILE

  •    
    Copyright © Universitatea Crestina DIMITRIE CANTEMIR Acasa | Contact